Iscu zensciny na zbora klubnika

Iscu zensciny na zbor klubnika. Rabota ot vyrobotki. 4 zlote za jascik 5kg. Klubnika bolsaja,Mozna zarobotat do 20 zlotych v cas. Zyljo bezplatnoje: tel. +380978498233 , viber: +48574750982