Укладення шлюбу на території Польщі

0

Щороку в Польщі укладається кілька сотень шлюбів між громадянами України та громадянами Польщі. На жаль, деякі формальності, пов’язані із укладенням такого союзу, трошки складніші, ніж у випадку, коли шлюб укладається лише громадянами Польщі.

Згідно зі ст. 56 Закону «Право про акти стану цивільного», іноземець, який має намір укласти шлюб, зобов’язаний подати керівникові управління цивільного стану документ, що підтверджує право укладати шлюб. Якщо при отриманні документу трапляються важкі для подолання перешкоди, суд в непроцесуальному порядку, згідно з заявою іноземця, може звільнити його від подачі такого документу. У процесі звільнення іноземця від подачі документу суд, згідно з чинним законодавством, вирішує, чи може ця людина вступати у шлюб.

У випадку громадян України подібний документ отримати неможливо: від 2011 року українська влада перестала їх видавати. Отже, необхідно подати відповідну заяву до суду.

Нижче розміщено зразок заяви польською мовою з коротким коментарем щодо деталей.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kocjana 3
01-473 Warszawa

Wnioskodawca:
Tetiana Czerna
Letnia 7/51
01-494 Warszawa
PESEL Nie posiada

Uczestnik:
Sławomir Kowalski
Kościuszki 83/30
01-233 Warszawa
PESEL 800718003232

WNIOSEK

O STWIERDZENIE, IŻ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM WNIOSKODAWCZYNI MOŻE ZAWRZEC ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Niniejszym w imieniu własnym wnoszę o:

 1. Zwolnienie Wnioskodawczyni obowiązku z złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 56 Prawo o aktach stanu cywilnego;
 2. Stwierdzenie, iż Wnioskodawczyni zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć związek małżeński z Uczestnikiem postępowania;
  Ponadto wnoszę o:
 3. Przeprowadzenie dowodów wskazanym w treści wniosku na okoliczności tam powołane;
 4. Wzajemne zniesienie kosztów postępowania pomiędzy stronami;

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Przedmiotowy dokument począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku nie jest wydawany przez organy Ukrainy i tym samym Uczestniczka nie jest wstanie przedstawić przedmiotowego dokumentu.

Dowód: Zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy w Polsce

Wnioskodawczyni oświadcza, iż urodziła się 1 lipca 1965 roku na terytorium Ukrainy. Jest panną. Jest obywatelką Ukrainy. Nie są jej znane żadne przeszkody prawne do zawarcia związku małżeńskiego z Uczestnikiem postępowania zarówno w świetle obowiązujących przepisów na terenie Ukrainy, jak również w świetle przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód: Zaświadczenie o stanie cywilnym

Aktu urodzenia Wnioskodawczyni wraz tłumaczeniem przysięgłym

Udział w niniejszym postępowaniu Uczestnika uzasadnia fakt, iż wspólnie zamierzamy zawrzeć związek małżeński. Uczestnik postępowania jest rozwodnikiem, jest osobą pełnoletnią.

Dowód: Akt urodzenia Uczestnika postępowania

Akt małżeństwa Uczestnika z adnotacją o rozwodzie

Właściwość sądu:

Właściwość tutejszego sądu wynika z treści art. 508 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy.

Opłata sądowa:

Opłata sądowa w wysokości 100 zł została wniesiona na rachunek bankowy tutejszego sądu. Wysokość opłaty wynika z treści art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Udział tłumacza:

Wnioskodawczyni oświadcza, iż biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie w związku, z czym nie wnosi o udział tłumacza przysięgłego na posiedzeniu.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

………………………

Podpis Wnioskodawczyni

Додатки:

 1.  Довідка з консульства
 2.  Свідоцтво про народження заявниці і переклад свідоцтва
 3.  Довідка про цивільний стан і переклад довідки
 4.  Свідоцтво про народження учасника
 5.  Свідоцтво про шлюб учасника із зазначенням про розлучення
 6. Квитанція про внесення судової оплати на рахунок суду
 7. Копія заяви і додатків

Варто пам’ятати, що заява мусить відповідати вимогам процесуальної документації. Заявник повинен бути іноземцем, який заявляє про звільнення з подання документу, учасник – людина, з якою буде укладатись шлюб. Зворотна ситуація не допускається. Заяву і додатки треба подавати у двох екземплярах.

Після того, як буде видано постанову суду, слід дочекатись її вступу в дію – 21 день від дня видання постанови за умови, що жодна зі сторін неаргументовано не попросить про інше. Суд з власної волі не змінює терміни легітимності постанови.  Якщо заявникам дуже залежить на терміні після видання постанови, можна подати заяву про відмову доручення обґрунтування постанови – у такому випадку постанова вступить у дію протягом 14 днів після її оголошення.

Якщо разом з заявою були додані оригінали документів, а не їхні посвідчені уповноваженим юридичним радником або адвокатом копії, додатково треба звернутися з проханням про видачу оригіналів документів.

Варто також пам’ятати, що навіть поза одруженням життя в так званому «громадянському шлюбі» є підставою на отримання дозволу на тимчасове перебування. Необов’язково в такому випадку виїжджати з Польщі, щоб отримати наступну візу.

Якщо є можливість, варто скористатись послугами варшавських судів, які мають найбільший досвід у такого типу справах. Процеси в менших судах можуть тривати декілька місяців. Помилковим є також рішення судів, що визнають адміністративне розлучення в Україні недійсним у Польщі. Необхідно в такому випадку проведення додаткових процесів у окружних судах у Польщі.

Запрошуємо ставити важливі для Вас запитання: висилайте їх на адресу: [email protected] Відповіді на найцікавіші запитання читайте вже в наступному номері.

Даріуш КОСТИРА
www.karta-pobytu.pl

Share.